Име на услуга
1396 Предоставяне на географски координати на контурни точки, определени от държавна топографска карта
Закон за геодезията и картографията - чл. 9 Закон за достъп до пространствени данни - чл. 4 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната - чл. 1, ал. 2
  • 1.Друг вид документ
1. Регистрация на клиента в сайта на „Геопортал“ на интернет адрес https://gis.armf.bg/ 2. Клиентът създава заявка за желаната услуга 3. Администраторът на "МО-София" разпределя заявката към служител за проверка за коректност и за изпълнение. 4. След проверка на коректността на заявката, клиентът получава известие за заплащане на услугата. 5. След потвърждаване на плащането, заявката се изпълнява и резултатът се предоставя на клиента по избрания от него начин (лично (упълномощен представител) във ВГС – София / ВГЦ – Троян, чрез куриер или чрез електронна поща).
Предоставяне на географски координати на контурни точки, определени от държавна топографска карта
10.00 лв.
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв. данни за цена/такса - 10 лв. за точка срок за представяне на услугата: до 5 (пет) работни дни; до 2 (два) работни дни при заплащане на таксата в размер 150 на сто. Услугата се заплаща съгласно „Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната“. Заплащането се извършва по банков път, по сметка на Военно-географската служба – гр. София IBAN: BG08 UNCR 7000 3120 2567 38 BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: По банков път
Обект е контурна точка