Име на услуга
1144 Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната геодезическа мрежа - I, II, III, IV кл. (x,y,h)
Закон за геодезията и картографията - чл. 9 Закон за достъп до пространствени данни - чл. 4 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната - чл. 1, ал. 1, т. 3
  • 1.Друг вид документ
1. Регистрация на клиента в сайта на „Геопортал“ на интернет адрес https://gis.armf.bg/ 2. Клиентът създава заявка за желаната услуга 3. Администраторът на "МО-София" разпределя заявката към служител за проверка за коректност и за изпълнение. 4. След проверка на коректността на заявката, клиентът получава известие за заплащане на услугата. 5. След потвърждаване на плащането, заявката се изпълнява и резултатът се предоставя на клиента по избрания от него начин (лично (упълномощен представител) във ВГС – София / ВГЦ – Троян, чрез куриер или чрез електронна поща).
Предоставяне на координати на геодезически точки от Държавната геодезическа мрежа - I, II, III, IV кл. (x,y,h)
15.00 лв.
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 15 лв. данни за цена/такса - 15 лв. за точка срок за представяне на услугата: до 5 (пет) работни дни; до 2 (два) работни дни при заплащане на таксата в размер 150 на сто. Услугата се заплаща съгласно „Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната“. Заплащането се извършва по банков път, по сметка на Военно-географската служба – гр. София IBAN: BG08 UNCR 7000 3120 2567 38 BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: По банков път
Обекта е точка от геодезическата мрежа