Име на услуга
730 Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет без нанесени землищни граници
Закон за геодезията и картографията - чл. 9 Закон за достъп до пространствени данни - чл. 4 Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната - чл. 6, ал. 1, т. 1
  • 1.Друг вид документ
1. Регистрация на клиента в сайта на „Геопортал“ на интернет адрес https://gis.armf.bg/ 2. Клиентът създава заявка за желаната услуга 3. Администраторът на "МО-София" разпределя заявката към служител за проверка за коректност и за изпълнение. 4. След проверка на коректността на заявката, клиентът получава известие за заплащане на услугата. 5. След потвърждаване на плащането, заявката се изпълнява и резултатът се предоставя на клиента по избрания от него начин (лично (упълномощен представител) във ВГС – София / ВГЦ – Троян, чрез куриер или чрез електронна поща).
Предоставяне на копие (върху хартия) на топографски планшет без нанесени землищни граници
13.00 лв.
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 13 лв. данни за цена/такса: - 13лв. за копие срок за представяне на услугата: до 5 (пет) работни дни; до 2 (два) работни дни при заплащане на таксата в размер 150 на сто. Услугата се заплаща съгласно „Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната“. Заплащането се извършва по банков път, по сметка на Военен географски център - гр. Троян IBAN: BG12 UNCR 7527 3153 8815 01; BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: По банков път
Обект е копие на топографски планшет