Геопортал на
Министерство
на Отбраната

ТАРИФА

ТАРИФА
за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
Чл. 1. (1) За предоставяне на координати и данни за точки от геодезически мрежи се събират такси, както следва: 
1. за координати на геодезически точки от държавната GPS мрежа (X,Y, Z) с точност до третия знак – по 30 лв. за точка; 
2. за координати на точки с нормални височини от държавната GPS мрежа, определени с геометрична нивелация, с точност до третия знак – по 10 лв. за точка; 
3. за координати на геодезически точки от геодезически мрежи – I, II, III, IV кл. (x,y,h) – по 15 лв. за точка;
4. за магнитни и гравиметрични данни от наличните аналогови данни и цифрови модели – по 15 лв. за точка.
(2) За предоставяне на географски координати на контурни точки, определени от държавна топографска карта – по 10 лв. за точка.
(3) Когато координатите на геодезическите точки се придружават от описание, схема и/или копие от реперни карнети, таксите по ал. 1 и 2 се увеличават с 1 лв. за всяка точка.
(4) За предоставяне на схеми на геодезически мрежи в мащаб 1:500 000 и с размер на картен лист в същия мащаб се събира такса по 10 лв. за една схема на една мрежа.
Чл. 2. (1) За предоставяне на топографски карти се събират такси, както следва: 
1. за държавна топографска карта в мащаб от 1:25 000 до 1:200 000 – по 30 лв. за номенклатурен картен лист;
2. за държавна топографска карта в мащаб 1:500 000 и 1:1 000 000 – по 35 лв. за номенклатурен картен лист;
3. за стопанска карта в мащаби 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 – по 18 лв. за номенклатурен картен лист;
4. за стопанска карта в мащаби 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 с впечатана мрежа UTM – по 20 лв. за номенклатурен картен лист;
5. за стопанска карта в мащаб 1:200 000 – по 25 лв. за номенклатурен картен лист;
6. за тактическа карта в мащаб 1:50 000 (TLM – геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM) – по 30 лв. за номенклатурен картен лист;
7. за карта за съвместни операции в мащаб 1:250 000 (JOG-AIR; JOG-GROUND – геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM) – по 35 лв. за номенклатурен картен лист.
(2) За предоставяне на топографска карта, съдържаща класифицирана информация, таксата по ал. 1, т. 1 се увеличава с 10 на сто.
Чл. 3. (1) За предоставяне на специални карти се събират такси, както следва: 
1. за физикогеографска карта на България в мащаб 1:300 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;
2. за административна карта на България в мащаб 1:300 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;
3. за физикогеографска карта на Балканския полуостров в мащаб 1:1 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;
4. за физикогеографска карта на Европа в мащаб 1:4 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;
5. за план-указател на град София в мащаб 1:22 000 – по 8 лв. за брой;
6. за пътна карта на България в мащаб 1:540 000 – по 6,50 лв. за брой;
7. за карта на Балканския полуостров в мащаб 1:1 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;
8. за пoлитическа карта на Европа в мащаб 1:4 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;
9. за политическа карта на света в мащаб 1:22 000 000 – 4 части – по 23 лв. за брой;
10. за политическа карта на света в мащаб 1:36 000 000 – по 10 лв. за брой;
11. за политическа карта на Европа в мащаб 1:7 500 000 – по 10 лв. за брой;
12. за карта на Близкия изток в мащаб 1:1 500 000 – 2 части – по 18 лв. за брой;
13. за физикогеографска карта на България в мащаб 1:540 000 – по 18 лв. за брой.
(2) За предоставяне на специални карти с нанесена допълнителна информация по заявка таксата се определя въз основа на таксите по чл. 2 и чл. 3, ал. 1 и се договаря между заявителя и Военно-географската служба.
Чл. 4. За предоставяне на релефни карти и макети се събират такси, както следва: 
1. за релефна карта в мащаб 1:300 000 – по 170 лв. за брой; 
2. за релефна карта в мащаб 1:600 000 – по 30 лв. за брой; 
3. за релефна карта в мащаб 1:2 000 000 – по 5 лв. за брой; 
4. за релефен макет в мащаб 1:50 000, съответстващ по размер и съдържание на номенклатурен картен лист в същия мащаб – по 100 лв. за брой. 
Чл. 5. (1) За предоставяне на картографски продукти в цифров вид се събират такси, както следва: 
1. за сканиран картографски продукт – цветно изображение с размер до 70х100 см (формат TIF, JPEG, PDF) – таксите по чл. 2, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, увеличени със 7 лв. за всеки картен лист;
2. за сканиран картографски продукт – черно-бяло изображение с размер до 70х100 см (формат TIF, JPEG, PDF) – таксите по чл. 2, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, увеличени с 5 лв. за всеки картен лист;
3. за георефериран картографски продукт (формат GEO TIF) – таксите по чл. 2 и чл. 3, ал. 1, увеличени с 10 лв. за всеки картен лист.
(2) За предоставяне на аерофотографски продукти в цифров вид се събират такси, както следва:
1. за сканирано изображение на кадър от аерофотофилм (формат TIF) – по 25 лв. за 1 брой;
2. за геореферирано, орторектифицирано растерно изображение на аерофотофилм (формат GEO TIF) – по 5 лв. за 1 kм2.
 (3) За предоставяне на цифров модел на релефа, апроксимиран върху земната повърхност, се събират такси, както следва:
 1. с размер на клетката 6 х 6 м и по-голям – 220 лв. за 100 kм2;
 2. с размер на клетката от 3 х 3 до 5 х 5 м, създаден по фотограметричен метод – 24 лв. за 1 kм2.
 Чл. 6. (1) За предоставяне на копия на картографски и аерофотографски продукти се събират такси, както следва: 
1. за копие (върху хартия) на топографски планшет без нанесени землищни граници – по 13 лв. за копие;
2. за копие (върху хартия) на топографски планшет с нанесени землищни граници – по 15 лв. на копие;
3. за контактно копие на архивна аерофотоснимка – по 15 лв. за копие;
4. за контактно копие на архивна аерофотоснимка върху диапозитив – по 25 лв. за копие; 
5. за увеличено принтерно копие на аерофотоснимка, формат А4 – по 30 лв. за копие.
(2) За предоставяне на копия на ключове на летене за един номенклатурен картен лист в мащаб 1:100 000 или за отделен обект се събира такса по 15 лв. за копие.
(3) За предоставяне на копия на архивни (стари) карти се събира такса по 15 лв. за копие.
Чл. 7. (1) За предоставяне на справка за материали и данни от специализирания гео­дезически и картографски фонд се събира такса 10 лв.
(2) За предоставяне на справка по ал. 1 или на копие по чл. 6, които са и в цифров вид, съответната такса се увеличава с 20 на сто. В стойността на услугата не е включена цената на магнитния носител.
Чл. 8. (1) Предоставяните материали и данни по чл. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4, ал. 2, т. 2 и ал. 3 са в Българската геодезическа система. 
(2) Предоставянето на материалите и дан­ните по ал. 1 в други геодезически системи се извършва на основание на сключен договор с Военно-географската служба, като таксите се договарят между заявителя и Военно-географската служба.
Чл. 9. (1) За предоставяне на материали и данни по чл. 1 – 6, изменени/доработени по заявка на физически и юридически лица чрез извършване на допълнителни геодезически, фотограметрични, картографски и други специализирани дейности, освен таксите се заплащат и допълнителните разходи, направени в изпълнение на заявката, на основание на сключен договор с Военно-географската служба.
(2) Отпечатването/размножаването на картографски и други материали, както и свързаните с това подготвителни и полиграфични дейности и услуги по заявка на физически и юридически лица се извършва по реда на ал. 1.
Чл. 10. (1) Таксите за предоставяне на материали, данни и услуги се заплащат от физическите и юридическите лица при предявяване на искането/заявката. 
(2) Заплащането на таксите се извършва по банков път или в брой във Военно-географската служба.
(3) Предоставянето на материали и данни от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната, както и извършването на справки и услуги на държавните органи и общините се извършва при условия и по ред, определени на основание на сключено двустранно споразумение или договор с Военно-географската служба.
(4) Извън случаите по ал. 3 за предоставяне на материали и данни от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната, както и за извършване на справки и услуги държавните органи и общините:
1. заплащат 20 на сто от таксите по чл. 1 – 6;
2. не заплащат такса за услуги по чл. 7, ал. 1.
Чл. 11. (1) Предоставянето на материали и данни от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната се извършва в срок до 5 работни дни от получаването в писмен вид или по електронен път на искане/заявка до Военно-географската служба. 
(2) Срокът по ал. 1 се намалява до два работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто. 
(3) Когато изпълнението на искането/заявката е свързано с извършване на допълнителни проучвателни, геодезически, картографски, фотограметрични и/или полиграфични дейности, срокът по ал. 1 е до един месец, ако не е предвиден друг срок по сключен договор. 
(4) Искането/заявката по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто.
(5) Материали и данни, съдържащи класифицирана информация, се предоставят само на юридически лица, при условие че към искането/заявката по ал. 1 е приложено копие на „Сертификат за разкриване на регистратура за класифицирана информация“ на същото юридическо лице.
Чл. 12. Информацията, материалите и данните, предоставени от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната, могат да бъдат използвани само за целите, за които са заявени, и не могат да бъдат тиражирани, разпространявани или предоставяни на трети лица, освен ако това е уредено на основание на сключен договор с Военно-географската служба. 
Заключителни разпоредби
§ 1. Тарифата се одобрява на основание чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за геодезията и картографията.
§ 2. Тарифата не се прилага по отношение на структурите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования на Българската армия, както и за осигуряване на военновременни и съвместни задачи на специализираните формирования от системата за национална сигурност, предвидени във военновременния състав на Въоръжените сили на Република България.
§ 3. Тарифата не се прилага по отношение на материали, данни и услуги, подлежащи на предоставяне по Закона за достъп до пространствените данни.
11639