Резюме на проекта:

Геопорталът е създаден по проект/договор рег. № 12-32-2 от 18.01.2013 г., между Министерството на отбраната и Министерство на финансите за „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната”.

Проектът е финансиран по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03 на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Резюме на проекта:

ДОГОВОР РЕГ. № 12-32-2 ОТ 18.01.2013 г.

Приоритетна ос: ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет:  3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

Бюджетна линия:  BG051PO002/12/3.2-03

Наименование и седалище на бенефициента:  Министерство на отбраната  на Република България, гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ № 3

Място на изпълнение на проекта: Република България

Наименование на проектното предложение: „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 547 935,17 лева

Период за изпълнение: 18 (удължен на 31) месеца

Основни дейности на проекта:

Период за изпълнение 31 (брой месеци)
Партньор(и) Не
Цели на проекта: Обща цел: Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационна система за достъп до пространствени данни.
  Специфични цели:
 1. Създаване на условия за публичен достъп до електронни услуги за пространствени данни, чиито собственик (държател) е МО.
 2. Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост на електронния обмен между системата на Министерството на отбраната и Националния портал за пространствени данни.
 3. Удовлетворяване на изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
Целева(и) група(и)
 • Централна администрация, по чл. 38 (1) от Закона за администрацията (ЗА);
 • Териториална администрация, по чл. 38 (2) от ЗА;
 • Гражданите и бизнеса.
Очаквани резултати
 1. Подобрено административно обслужване на целевите групи.
 2. Проучени и приложени добри практики на водещите в тази област европейски държави.
 3. Създадена информационна система за предоставяне на електронни услуги за пространствени данни от наличния фонд на МО.
 4. Осигурена оперативна съвместимост с Националния портал за пространствени данни.
 5. Разработени описания на обектните класове за предоставяне на данни за свободен достъп, съгласно директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа (INSPIRE).
 6. Осигурени публичност на инициативата и прозрачност на резултатите от проекта.
Основни дейности

1. Проучване на добри практики от водещи европейски държави.

1.1. Предварителен преглед.
1.2. Анализ на добрите практики
1.3. Изготвяне на доклад за резултатите от проучването.
 

2. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за дейностите от проекта.

2.1. Изработване на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 3 от проектаРазработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни“;
2.2. Изработване на технически спецификации и документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 4 от проекта „Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на информационната система”;
2.3. Изработване на технически спецификации и документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейностите за информация и публичност (дейност 5 от проекта);
2.4. Изработване на документация за възлагане на обществена поръчка за извършване на одит на проекта (дейност 6 от проекта).
 

3. Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни.

3.1. Проектиране на информационната система;
3.2. Разработка на информационната система;
3.3. Вписване на услугите в регистрите на Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията (МТИТС);
3.4. Внедряване, обучение и експлоатация.
 

4. Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на информационната система.

4.1. Придобиване;
4.2. Конфигуриране.
 

5. Дейности по информация и публичност на проекта.

5.1. Изработване на стратегия за информационна кампания;
5.2. Организиране и провеждане на встъпителна и заключителна конференции;
5.3. Публикуване на резултатите от напредъка на дейностите от проекта;
5.4. Изнасяне на доклади и статии в национални форуми и издания.
 

  6. Одит на проекта.

    

   Последно обновена: 28 септември 2015 11:45:16 ч.
   Назад