Министерството на отбраната представи резултатите от проект "Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"

Информационната система за достъп до пространствени данни на Министерство на отбраната предоставя 33 електронни услуги за администрацията, бизнеса и гражданите. Системата беше представена на заключителна конференция по проекта, проведена на 16.07.2015 г. в Шератон, хотел Балкан, гр. София. Системата е разработена в рамките на проект "Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната" проект № 12-32-2/18.01.2013 г. Проектът е финансиран по Приоритетна ос ІІІ "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет 3.2 " Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03 на Оперативна програма Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията откри д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната и ръководител на проекта. Той представи целите на проекта. На конференцията бяха обсъдени възможностите, които предоставя информационната системата и ползите за гражданите и бизнеса. Полк Румен димитров, началник на ВГС представи портфолиото на ВГС.

Системата ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която според Закона за геодезията и картографията има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти.

Порталът на МО за предоставяне на пространствени данни и услуги може да се ползва от края на м. юли 2015 г. на адрес: http://gis.armf.bg.

За проекта:

Проект "Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната";7

Договор № 12-32-2/18.01.2013 г., се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет " , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основна цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационната система за достъп до пространствени данни. Проектът е на стойност 547 935,17 лева и се изпълнява за период от 31 месеца.  

Последно обновена: 29 септември 2015 03:47:45 ч.
Назад