ЕКСПОЗЕ ОТ ДОБРОМИР ТОТЕВ, ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ГЕНЕРАЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,

ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен е чест и удоволствие да Ви приветствам с добре дошли на инициираната от Министерството на отбраната заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта на Министерството на отбраната, с наименование „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната”. Проектът е финансиран по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Искам специално да благодаря и на ръководството и експертите на Управляващия орган на ОПАК за разбирането и за помощта, която ни оказваха  при изпълнението на договора. За мен провеждането на тази заключителна конференция e поредното доказателство за установените конструктивен диалог и отношения на партньорство между тези ведомства, както и за прозрачността, която съпътства тези отношения.

Позволете ми да изкажа своята благодарност и на проектния екип, за резултатите, без които днешната конференция нямаше да бъде факт. Тук е мястото да споделя институционалното, както и своето лично отношение на подкрепа към амбициозните цели на тези експерти. Тези служители успяха да формират идея, изпълниха я със съдържание и я реализираха успешно чрез заложените цели в настоящия проект.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационна система за достъп до пространствени данни. Тази цел е обвързани със Стратегическа тема 1: „Електронни услуги за гражданите и бизнеса”, приоритет: „Изграждане на инфраструктура за достъп до пространствени данни” от Общата стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015.

Спокойно твърдя, че поставените  цели са изпълнени.

С помощта на информационната система, по електронен път, са реализирани 33 административни услуги, описани в „Тарифата за таксите, които се събират от Военно-географската служба (ВГС) за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната“. Това са гео-информационните продукти, които се създават от Военно-географската служба, като например: 1) координати и данни за точки от геодезически мрежи; 2) топографски карти; 3) специални карти; 4) цифров модел на релефа; 5) картографски и аерофотографски продукти; 6) справки за материали и данни от специализирания геодезически и картографски фонд и др. Системата предоставя и три броя мрежови услуги за представяне на пространствените данни. Това са услуги за „Търсене” (Discovery service), „Разглеждане” (View service) и „Изтегляне” (Download service).

С помощта на разработената информационна система се даде видимост на целевите групи за наличния фонд от пространствени данни, с който разполага ведомството.

Въвеждането на системата в експлоатация допринесе и за развитието на стандартната среда и интерфейс за предоставяне на електронни услуги за пространствени данни.

Чрез реализирането на проекта, МО  постигна и още една цел, а именно удовлетворяване на изискванията на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE на Европейския парламент на Съвета на Европа, за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност. Директивата е синхронизирана с българското законодателство чрез „Закона за достъп до пространствени данни”. Приносът на МО, е че с помощта на информационната система се предоставят основните елементи на пространствените данни, посочени в Приложение I и Приложение II на Директивата INSPIRE, към които Военно географската служба има отношение. Тези данни ще бъдат включени в мрежата за обмен на информация и услуги по 34-те тематични области между националните инфраструктури на пространствени данни, при оперативна съвместимост и стандарти, определени от Европейската комисия.

Нещо повече, с Решение от 10.06.2015 г. на Междуведомствения съвет по пространствени данни към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше решено ведомственият геопортал на МО да поеме функциите на Национален портал и да осигури връзката с Европейския геопортал до изграждането на Национален портал за пространствени данни. По този начин ще се намали реално съществуващата заплаха от стартиране на наказателна процедури за неспазване на сроковете по поетите от българска страна задължения за изпълнението на регламентите на Европейската комисия за прилагането на Директивата.

Порталът на МО за предоставяне на пространствени данни и услуги може да се ползва от адрес: gis.armf.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Искрено се надявам, че днешното мероприятие ще допринесе за популяризирането на резултатите от проекта, ще подобри комуникацията с целевите групи и ще допринесе за ефективното представяне на идеите и основната концепция на този проект.

В заключение искам да Ви пожелая ползотворно участие в конференцията и Ви поканя, след края на докладите, на коктейла, който сме организирали във Ваша чест.
Последно обновена: 30 септември 2015 07:50:21 ч.
Назад