ПРИВЕТСТВИЕ от името на вицеадмирал Румен Николов, Началник на „Щаба на отбраната”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

Благодаря Ви за предоставената възможност да приветствам участниците в заключителната конференция на Министерството на отбраната по проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната”.

С огромно удоволствие искам да припомня, че инициативата за кандидатстването по Оперативна програма “Административен капацитет” беше изцяло на дирекция „Стратегическо планиране”. Експерти от тази дирекция успяха да подготвят качествен проект, който беше финансиран от Европейския социален фонд „Инвестиции в хората”. Тези служители успяха да съчетаят изпълнението на проекта и с основните си задължения в дирекцията, с ясната мисъл, че ангажиментите налагат и съответните отговорности. Те успяха, и резултатите от този проект вече са на лице.

За Министерството на отбраната това е уникална възможност за реализиране на нови електронни услуги за гражданите, администрациите и бизнеса. Удовлетворяването на нуждите на потребителите изисква не само надграждане на традиционните форми за връзка и обмен на информация между администрациите, но и постоянно търсене и развитие на нови форми за предоставяне на информация и услуги.

Основната насоченост на проекта  е преодоляването на дефицита на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствените данни и услуги, които да се ползват от всички заинтересовани лица.

Факт е, че потребителите на пространствени данни най-често се сблъскват с проблеми, свързани с придобиването на актуална информация и данни, а липсата на адекватни механизми за предоставянето им може да се окаже сериозен проблем. Все повече се осъзнава и факта, че преодоляването на всички тези трудности може да стане чрез съвременни информационни технологии и модерни методи. Ето защо създаването на условия за споделяне на пространствените данни от страна на МО с различните институции, бизнеса и гражданите е основната концепция на този проект.

В предвид на това, настоящият проект е насочен именно към създаването на информационна система за достъп до пространствените данни на Министерството на отбраната, чрез която  да се подобрят качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Тази основна  цел е постигната чрез изпълнението на трите заложени специфични цели, а именно:

  1. Създаване на условия за публичен достъп до електронни услуги за пространствени данни, чиито собственик (държател) е МО.
  2. Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост на електронния обмен между системата на Министерството на отбраната и Националния портал за пространствени данни.
  3. Удовлетворяване на изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

            С реализирането на тези амбициозни цели, МО постигна следните резултати:

  1. Подобрено административно обслужване на целевите групи.
  2. Проучени и приложени добри практики на водещите в тази област европейски държави.
  3. Създадена информационна система за предоставяне на електронни услуги за пространствени данни от наличния фонд на МО.
  4. Осигурена готовност за оперативна съвместимост с Национален портал за геопространствени данни.
  5. Разработени описания на обектните класове за предоставяне на данни за свободен достъп, съгласно директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа (INSPIRE).
  6. Осигурени публичност на инициативата и прозрачност на резултатите от проекта.

 УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

 Разрешете ми да пожелая на участниците ползотворна работа в конференцията и успешна работа с информационната система.

Последно обновена: 8 октомври 2015 12:55:24 ч.
Назад