Информационната система за предоставяне на достъп до пространствените данни и услуги на МО - част от информационната и комуникационна платформа за е-управление

През 2013 г. в Министерството на отбраната стартира проект за „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната” (ДоПроД). Проектът е финансиран по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Проектът е обвързан с приоритетите и политиките на МО, свързани с развитието на е-управление.

Целевите групи към които е насочен проектът са централните администрации (по смисъла на чл. 38 (1) от Закона за администрацията (ЗА), териториалните администрации (по чл. 38 (2) от ЗА), гражданите и бизнеса.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационна система за достъп до пространствени данни”. За нейното постигане са дефинирани три специфични цели:

1. Създаване на условия за публичен достъп до електронни услуги за пространствени данни (ПД), чиито собственик (държател) е МО.

            2. Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост на електронния обмен между системата на Министерството на отбраната и Националния портал за пространствени данни.

3. Удовлетворяване на изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Чрез информационната система се надграждат традиционните форми за връзка и обмен на информация между администрациите, а така също се разкриват нови форми за предоставяне на информация и услуги на гражданите и бизнеса.

С реализирането на проекта, Министерството на отбраната цели да подобри обслужването на целевите групи (ведомствата, гражданите и бизнеса), като реализира по електронен път заявките за пространствените данни, на които Министерството на отбраната е държател/собственик.

Информационната система поддържа три броя мрежови услуги за предоставяне на пространствени данни (електронни услуги за намиране (позволяващи търсене), разглеждане и изтегляне на данните), съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО INSPIRE. Чрез тези услуги МО предостави възможност за достъп до метаданите и данните за визуална идентификация, публикувани в каталога с предоставяните услуги на МО. Чрез информационната система са реализирани 33 административни услуги, групирани в направления: 1) координати и данни за точки от геодезически мрежи; 2) топографски карти; 3) специални карти; 4) цифров модел на релефа; 5) картографски и аерофотографски продукти.

Тези услуги са регистрирани и включени в Списъка с унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), съгласно изискванията на Закона за електронно управление (ЗЕУ).

Ползите от въвеждането на информационната система, са че чрез нея се дава видимост на потребителите за наличния фонд от пространствени данни, с който разполага ведомството. Информационната система надгражда наличната среда за предоставяне на електронни услуги за пространствени данни, което ще допринесе за преодоляване на липсата на единна информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствените данни и услуги. С реализирането на системата се удовлетворяват изискванията на директива 2007/2/ЕО INSPIRE, което от своя страна ще намали реално съществуващата заплаха от стартиране на наказателна процедури за неспазване на сроковете по поетите от българска страна задължения за изпълнението на регламентите на Европейската комисия за прилагането на директивата.

Последно обновена: 13 юли 2015 04:12:45 ч.
Назад