Интервю на ръководителя на проекта за сп. "Ютилитис"

Министерство на отбраната приключи изграждането на информационна система за публичен достъп до пространствени данни и услуги

Министерство на отбраната приключи изграждането на информационната система за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни и услуги – Гео-портал на МО. Чрез него потребителите ще могат да намират бързо и лесно пространствена информация по зададени критерии за търсене. Системата предоставя на потребителите необходимите инструменти за намиране и бърз достъп до пространствената информация на МО чрез мрежовите услуги за откриване, разглеждане и изтегляне на данни. Гео-порталът включва още функционалности за конвертиране, съхранение и администриране на пространствените данни и услуги.

Информационната система е разработена в рамките на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Информация за ръководителя на проекта

  Д-р Добромир Тотев е завършил ВВУАПВО „П. Волов" гр. Шумен, профил „Радиотехнически войски". Той е инженер по радиоелектроника, магистър по военно дело от ВА „Г. С. Раковски”, магистър по икономика на сигурността и отбраната от УНСС и доктор по „Икономика и управление". До 2004 г. е зам.-директор на Дирекция „Отбранителна политика и планиране" в МО, до 2006 г. е военен експерт в постоянното представителство на България в ООН, Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа и други международни организации. Бил е директор на Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ в периода 2009 - 2013 г.  В момента е постоянен секретар на МО.

            1. Г-н Тотев,  кога ще е достъпна за потребителите информационната система за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни на МО и какво ще могат да получат гражданите чрез нея?

Информационната система е разработена за 7 месеца и предстои да влезе в редовна експлоатация на 07.07.2015 г.

С помощта на гео-портала се реализират над 30 административни услуги, описани в „Тарифата за таксите, които се събират от Военно-географската служба (ВГС) за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната“. Такива са гео-информационните продукти, които съгласно Закона за геодезията и картографията се създават от Военно-географската служба като например: 1) координати и данни за точки от геодезически мрежи; 2) топографски карти; 3) специални карти; 4) цифров модел на релефа; 5) картографски и аерофотографски продукти; 6) справки за материали и данни от специализирания геодезически и картографски фонд и др.

Чрез информационната система преследваме още една цел, а именно удовлетворяване на изискванията на директива 2007/2/ЕО INSPIRE на Европейския парламент на Съвета на Европа (синхронизирана с българското законодателство чрез Закона за достъп до пространствени данни), за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност. В тази връзка с помощта на системата ще бъдат предоставяни основните елементи на пространствените данни, посочени в Приложение I и Приложение II на Директивата, към които ВГС има отношение. Тези данни ще бъдат включени в мрежата за обмен на информация и услуги по 34-те тематични области между националните инфраструктури на пространствени данни, при оперативна съвместимост и стандарти, определени от Европейската комисия.

            2. Как ще се използва системата от потребителите?

Информационната система е WEB базирана с удобен потребителски интерфейс, който позволява лесна работа на потребителите и бърз достъп до необходимата информация. Системата е достъпна за всички физически и юридически лица, включително и за чуждестранни граждани.

Придобиването на желаните данни и/или услуги, става чрез регистрация на потребителите и подаване на е-заявление. Това се извършва  с регистриране на профил, чрез който се осигурява достъпа до предлаганите данни. Регистрацията на потребителския профил е безплатна и се осъществява по електронен път – чрез портала на системата. Запазили сме и възможността за подаване на заявления на гише, за тези граждани, които не разполагат с достъп до Интернет.

Електронните заявки се получават и преглеждат от съответните служители във Военно-географската служба и се изпълняват в заявения срок. Системата предоставя възможност за изпращане на съобщения до потребителя за готовността на заявените материали. Готовите материали, се изпращат до клиентите по куриер или по електронен път, в зависимост от желанието на потребителите и вида на материалите.

            3. Какви услуги предоставя информационната система и платени ли са те?

Системата предоставя три броя мрежови услуги за представяне на пространствените данни. Това са задължителните, съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО INSPIRE, услуги за търсене (Discovery service), разглеждане (View service) и изтегляне (Download service). Тези услуги са безплатни и достъпни за всички потребители. Информационната система предоставя възможност за обмен на метаданни и атрибутни данни, в определен формат с националния портал за пространствени данни и/или с Европейския гео-портал. Тези данни също ще се предоставят безплатно.

Останалите материали и данни се тарифират съгласно утвърдените суми на Тарифата, която е приета с ПМС № 339 от 20.12.2012 г., Обн. ДВ. бр.103 от 28.12.2012 г.

Системата включва и функционалности, които служат за конвертиране, съхранение и администриране на пространствените данни и услуги, но те са скрити за потребителите и касаят по-скоро служителите, които ще администрират системата.

            4. Какви ще са ползите от въвеждането на системата в експлоатация?

Ползите от работата на системата са: на първо място, подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса. На второ място, чрез системата ще се създадат условия за публичен достъп до електронни услуги за пространствени данни, чиито собственик (държател) е МО. На трето място, ще бъдат хармонизирани пространствените данни, ще се осигури и оперативна съвместимост на електронния обмен между заинтересованите ведомства.

С реализирането на информационната система ще бъдат удовлетворени изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Въвеждането на системата в експлоатация допринася за изпълнение на поетите ангажименти от Република България, като държава-членка на Европейския съюз, да участва при създаването на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност. Тази специфична цел е в унисон с основните приоритети, заложени в Пътната карта за е-управление, Закона за достъп до пространствени данни и Регламентите на Европейската комисия за прилагане на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE).

В допълнение, въвеждането на информационната система допринася за намаляване на дублирането на гео-пространствените данни, ще доведе до спестяване на средствата на потребителите  и ще даде по-голямата видимост на целевите групи за наличния фонд от пространствени данни на МО.


Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на отбраната и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Последно обновена: 30 септември 2015 07:51:57 ч.
Назад