Обръщение на ръководителя на проекта

Проектът подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса  чрез създаване на информационна система за достъп до пространствени данни.

 Обръщение на Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната и ръководител на проекта

 

Уважаеми колеги,

Подобряването на административното обслужване на гражданите и бизнеса е важна крачка към модернизацията на държавната администрация. Удовлетворяването на нуждите на потребителите изисква не само надграждане на традиционните форми за връзка и обмен на информация между администрациите, но и постоянно търсене на нови форми за предоставяне на информация и услуги на гражданите и бизнеса.

С проектът си за „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната” министерството се включи в процеса на модернизация на държавната администрация и подобряване на административното обслужване.

Целта на проекта е определена и е свързана именно с подобряването на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса. В този смисъл проектът удовлетворява два подприоритета от пакета за неотложни стабилизационни мерки, заложени в документа „Икономически и социални приоритети на Правителството”. Той е пряко свързан с подприоритет „Публичната администрация и административните услуги в полза на гражданите и бизнеса”, конкретно с: „Подобряване на административния капацитет за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС” и косвено с подприоритет „Европейски фондове. Подпомагане за растеж в условията на прозрачност, диалогичност и активност”. Проектът е свързан и със Стратегическа тема 1 „Електронни услуги за гражданите и бизнеса”, приоритет: „Изграждане на инфраструктура за достъп до пространствени данни” от Общата стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015. Целта на проекта, разбира се отразява и секторните политики на Министерството на отбраната, свързани с развитието на е-управление.

С реализирането на проекта, Министерството на отбраната подобри, на първо място, обслужването на целевите групи (ведомствата, гражданите и бизнеса), като реализира по електронен път заявките за пространствените данни, на които Министерството на отбраната е държател/собственик. С помощта на разработената информационна система се даде видимост на целевите групи  за наличния фонд от пространствени данни, с който разполага ведомството.

Въвеждането на системата в експлоатация допринесе за осигуряването на стандартна среда и интерфейс за предоставяне на електронни услуги за пространствени данни, с което се преодоля липсата на единна информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствените данни и услуги. Изпълнението на целите на проекта допринесе и за удовлетворяването на изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Поуките от предизвикателствата при управлението и изпълнението на този проект послужиха като база за въвеждането на редица мерки, свързани в промяната на вътрешните процеси и правила в МО, както и за синхронизирането им със заинтересованите ведомства и организации. Тези поуки бяха основа за въвеждането и на принципите на „проектното” управление в МО. Въвеждането на подобен подход ще подобри координацията между всички заинтересовани структури в МО и ще повиши качеството на проектния мениджмънт в МО.

Добромир Тотев

Последно обновена: 13 юли 2015 01:51:17 ч.
Назад